Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der IN en tin ge. 333

derd. De Athenienfers hadden eenig volk derwaards gezonden, om Hem den doortocht van deeze berg - engte te betwisten. Des niet tegenftaande , waren de meesten bekommerd voor het vervolg ; en ziende eenen ftaatkundigen en altoos werkzaamen Krygsheld aan het hoofd van een talryk leger , lieten zy den moed, om hem te beteugelen , geheel en al wegzinken.

Het was by die gelegenheid , dat Demofthenes het geftoelte der Redenaaren beklom , en de neêrflachtigheid van zyne Medeburgeren zocht op te beuren, hun aantoonende, dat Philippus wel machtig , maar niet onöverwinnelyk was; mits zy de handen aan het' werk floegen, en den tyd,in geene nuttelooze raadpleegingen , of vadzige ledigheid, lieten verlooren gaan.

Batavia! ik bevinde my in eene veel moeilyker omftandigheid, dan dc Griekfche Redenaar. De vyandin , tegen welke ik U moet aanmoedigen, is niet minder öntzaglyk , maar veel bloeddorstiger dan Philippus was. En gave de Hemel , dat dezelve zich nog zoo verre van U af bevondt , als de Thermópylen van Athenen waren !

Sluiten