Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 Historische Opheldering

«J^ ï Waarom zoude het niet mogelyk geweest zyn , dat David deeze groote fomme, zoo als dezelve door

S"^?urekend Wordt> aan Salomo zoude hebben nagelaaten? Kennen wy

KI t handigheden van het Joodfche Land, van de nabuurige Landen , Ja van de geheele Waereld , ten tyde van David, om, over deeze zaak, net vonnis van onmogelykheid , volmondig uit te fpreeken?

I. De Pheniciers woonden op de aangrenzende zeekusten van het Joodfche

vnfl ' 'JS TYeZ een handeldryvend volk dat de bloeiendfte zeehavens, als Tyrus , Sidon, Torrofa, Aradm , Irypchs en meer anderen hadt. Dus waren de meefte fchatten in hunne nanden; en men kan opmaaken uit de vereering van honderd en twintig talenten gouds, die de Koning van Tyrus, aan Salomo (d) gaf , hoe menigvuldig het goud m dien tyd moet geweest zyn Is het met zeer waarfchynlyk, dat deeze rykdommen eenen grooten invloed hebben gehad op de nabuurige Landen,

en

(*■) i. Kon. IX. 14,

Sluiten