Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Algemeene Prysvraage. 505

Men zou die onreine Varkensdryvers en Leertouwers eene andere plaats kunnen aan wyzen, daar zy Jiun werk onverhinderd konden verrichten, als, byvoorbeeld, langs den weg naar de Fluiyt, boven de twee bruggen, of elders. En overal, voornamentlyk tusfehen de Land-en Zeewind, zal men naerftig moeten1 doen toezien, dat alle overige ftinkpoelen en onzuiverheden worden weggeruimd.

V.

Van de Ar aksbr ander yen.

In de Zuidervoorftad en buiten de Rotterdammer - Poort ftaan kort by, twaalf Araksbranderyen, die altyd morlige damp en ongezonden ftank aan de lucht mededeelen, welke wy in Batavia moeten inademen.

Men zou dezelve gevoegelyk tot op eenen verderen afftand kunnen verplaatzen , by voorbeeld op de Amanus gracht, alwaar de meefte Tuinen en Huizen afgebrookeh, ofdeeirlyk in verval geraakt zyn. De verplaatzingen dezer Branderyen zou gewisfelyk veel kosten en eenigen ftilftand in dat bedryf veroorzaaken. Maar de Eigenaars dier panden konden eenigzins fchadeloos gefteld worden mei een fomma van li 5 • Rds.

Sluiten