Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelyke Openbaaringe, ent. li£ $• 99.

Maar, .öm Van dit eerfte, tot het tweede ftuk, over te gaan;

■ Geheel anders is het, met hem, gefield, idie eene geruste confcientie heeft. Hy, die ;by zich zeiven overtuigd is, met God, in [Christus, door den Heiligen Geest, te zyn ibevreedigd; godzalig, rechtvaardig, en maatigj te hebben geleefd, in deeze waareld; en rvan alle zyne menigvuldige te kort koomingen Verzoening te hebben gevonden, in het bloed xles Lams; moet eene wonderbaare rust, vreetóe, en kalmte, gewaar worden, indien hy anjders, met bepaalinge , in deeze dingen worde (ingeleid.

Dit is een genoegen, dat, door geene ftoranen* noch winden, van tegenfpoed; jaa, door den dood zeiven, niet te ftooren is.

De Satan, die groote aanklaager der broe* Ideren mag zich tegen zulken zondaar verzetten ; hy mag zich beroepen op de wet Gods , idie metgedagten, woorden, en werkenduiifcendmaalen, zelfs de duizenden verdubbeld, gefehonden is; hy mag het geweeten 4 dat jaa, ten amen, op alles, zeggen moetj ten getuige roepen; en zich gronden op de heiligheid, gerechtigheid, en waarheid van eenen God, die onmoogelyk liegen kan.

Maar het godlievend gemoed is volkoomen gerust op dat woord: wie zal befchuldiging inbrengen tegen de uitverkoorenen Gods ? God is het, die rechtvaardig maakt; wie is het, die verdoemt? Christus is het, die geflorven H 2 is j

Sluiten