Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o6 Het Onderfcheidende Kenmerk van dé

zondaars, en tevens met den aart, en de natuur der zonde, overeenkoomt.

Dit alles leert de natuurlyke Godsdienst iri der waarheid.

En dit blykt, niet alleen, uit het geen ik zoo terftond beredeneerd heb; maar het blykt ook, uit Gods eigene, en allerplegtigfte betuiginge; want hy verzekert ons: dat hy den fchuldigen geenzins onfchuldigzal houden! Exod. 20. vs. 7. jaa het blykt al meede,uit het bericht vanPaulus; die ons zegt: dat het rechtvaardig by God is, verdrukking te vergelden aan dien, die zyn - volk verdrukken! 2Thesfal. i. vs. 6 en 7.

Want, fchoon het mogelyk, aan deezen, en dien, vreemd zal fchynen, dat'ik het leerftuk Van Gods ftraffende gerechtigheid , uit de grondbeginfels van den natuurlyken Godsdienst, afleide, en ten zeiven tyd bevestige, met bewyzen, die ontleend zyn, zóo uit de Mofaïfche; als uit de Christelyke, Openbaaringe; deeze verwondering zal ophouden! als men bedenkt , dat de natuurlyke Godsdienst, Mofaïfche Openbaaring , en Christelyke Religie , niet tegen elkander ftryden; maar elkander ophelderen, verklaaren, en bevestigen.

Daar is , tusfchen den natuurlyken Godsdienst , aan de eene, en tusfchen de, zoo Mofaïfche, als Christelyke, Openbaaring, aan de andere zyde, een zeer naauw verband; gelyk ik, in het vervolg van deeze verhandelinge, noch naader zal aantoonen.

Uit hoofde nu van dit verband bevestige ik alleen, uit de Mofaïfche, en Christelyke , Openbaaringen, dat geen; het welk ik, uit de

grond-

Sluiten