Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 Het Onderfcheidende Kenmerk vOn de

les vervuld is, wat de Propheeten, van den Mesfias, gefpeld hadden.

Is dit nu zoo; hoe konnen de hedendaagfche Jooden, hun tydelyk, en eeuwig, heil dan vinden in dien weg? welken zy bewandelen. Dit is ten eenemaal onmogelyk ! g-elyk het beredeneerde aanwyst.

§• *79-

En wat, in de tweede plaatfe,: den Mofaïfchen. Godsdienst betreft ; zoo als die gefteld was, toen hy weleer, door God zeiven, aan Mofes, ten behoeve van Israël, op eene plegtige wyze, geopenbaard wierd.

Deeze Godsdienst was een zeer voortreffelyke Godsdienst ! jaa een allerdierbaarst gefchenk des hemels. En het is volkoomen zeker , dat deeze Godsdienst aan Israël het middel aanwees; om, naar ziel, en lichaam, zoo wel in den tyd, als in de eeuwigheid, gelukkig te worden.

Met reden vraagde daarom weleer de gewyde Godsman , Mofes , wat groot volk is 'er? dat zulke rechtvaardige inzettingen, en rechten heeft'; als deeze ganfche Wet is, welke ik heden , voor uw aangezicht^ , geeve! Deutr. 4. vs. 8, en Hof. 8. vs. 12.

Het zal, dunkt my, de moeite wel waardig zyn, om dit alles, in eenige byzonderheden, aan te wyzen.

Wat geeft de Mofaïfche Openbaaring geene allervoortreffelykfte denkbeelden van God? zoo ten aanzien van zyn weezen, natuur, eigen-

Sluiten