Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

loove dat het kind beleed. Ja, zeide een andere van die 40 Biflchoppen, wy hebben dus het Geloove behouden, ten_ koften van de goede trouwe of van de regtzinnigheid: Nous a»ons confervé la foi, aux dépends de la bonnefd. Dat is, zy hadden tegen alle regtzinnigheid kwaade zinnen aan de 101. Stellingen geo-even , welke zy in hun gemoed willen daar aa? ftryd'ig te wezen. Nog meer, de Kardinal de Bijfy, een der grootfte helden der Bulle, heeft zelve verklaard, dat de Bijfchoppen zdfs, geen onderfcheiden, of hejlïpt gelove kinnen hebben van de kwaadheid van ieder der ui. Stellingen, nogte van de toepajfinge der bmaaminge op elke byzondere ftellinge, dien zy zou verdienen (*). Wat zekerheid heeft de Hr. J. C. dan van den zin der iqi. Stellagen? Al wat hy daar van zegt, is niets d;n loffe klank, en wildzang zonder zin.

Hoe aardig ontmaakt hy zig van de verniethge van het Formulier en van de Bulle Unigenius , door zyne KeizerlykeMajefteit? Het zyn hi, volgens hem, zoo veel als verlieten Wettei, welke den Eed van het Formulier en de aameminge der Bulle niet meer zoo nodig maakei, ah te vooren, (bladz. 229.) Men behefd 'er nu geen byzonder werk meer van te maken, (bladz. 230.) zoo dat men tegenwoordi reeds onnut en onnodig agt daar langer werk vn te maaken-, (bladz. 231.) en nogthans wil h , dat hy zelve en anderen daar aan verbondh zyn. Hoe komt dat met verouderde en

ver-

(*) Inftrutl. Paj?. de 1728. pag. 212.

A 4

Sluiten