Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 )

reeds opgeftelde Bulle tegen hunnen Confrater Molina niet uit te geven. Dus is 'er niets zekerder dan, dat Paulus V. uit loutere Maatkunde, Molina, zyne leere en de Jefuiten gefpaart heeft. Waar door hy als een tweede oorzaak van hetFormulier kan aangemerkt worden; want had hy ze niet gefpaart, zoo was het van dan af met de Jefuiten en het Moliniftendom gedaan geweeft, en gevolglyk zoude noit het Formulier in de wereld verfchenen zyn. Dat heeft myn Hr. zelf wel gevoelt, dewyl hy op de aangehaalde bladz. 226, zegt, dat als wy het de Paufen willen wyten, wy het dan Paulus V. wyten moeten. Dat doen wy, aanbiddende met een Gods ondoorgrondelyke oordeelen, en deze woorden van Chriftus Matth. XVIII. 7. Necejfe ejl ut veniant Scandala, het is noodzaakelyk dat 'er verergerniffen komen: wy aanbidden met een deze woorden van den Apoftel der Genade i.Cor. XI. 19. oportet hcerefes ejfe: daar moeten Ketteryen zyn, op dat de genen die opregt zyn onder U bekent worden Zoo begrepen 't ook die H. H. Africaanfche BifTchoppen, die om het Geloof in ballingfchap gezonden wierden op het Eiland Sardinië: die H. H. voorftanders en verdeedigers der Genade van Chriftus, die Doorlugtige Leerlingen van den H. Auguftinus, die met zoo veel kragt en Geleerdheid de _ half- Pelagiaanen wederlegt hebben, als zy in hunile Synodale Brief, door de pen van den H. Fulgentius fchreven: „ Broeders, dit moeten wy eerft „ en voor al erkennen , ja, wy twyfelen „ niet of gylieden dit ook weet en erkent, „ dat God dit toelaat (dat 'er dwaalingen ge„ leert en verfpreid worden wegens de GeC „ na-

Sluiten