Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 49 )

den H. Chryfoftomus, als zy hunnen H. Bisfchop door een faStie van Biffchoppen in een zoo genaamd Concilie zagen veroordeelt, daarna in ballingfchap gezonden, en ais eenen huurling op den Stoel van Conftantinopel door die zelve faftie geplaatft en met geweld aangefteld wierd? Verveelde het hen, den naam van den H. Chryfoftomus in de gebeden uitgefchrapt te zien, en zy als fcheurmaakers gehandelt te worden in den fchoot zelve van de H. Kerke? Verveelde het ook een H. Simphronius enz. enz. enz ?

De H, J. C. fchynt ons te willen befchimpen om dat wy, gelyk de eerfte Chriftenen, de H. Athanaüus enz. op vrede hoopen en naar denzelven verlangen. En zedert wanneer is dit een misdaat of eene dwaasheid geworden? Ja wy hoopten dien vrede door het beleid van den vreedzaamcn Cardinaal Archmto, en onder de Regeeringe van den vreedzaamen Benediftus XIV. Al hebben wy maar een goed vriend, een Jonathas aan het Hof, die onze onfchuld bewuft zynde, onze belangen durft befchermen en ter harte nemen , zoo zullen wy hoopen, niet om dat het ons verveeld zóo lang naar den vrede te zugten, ma;r om dat wy den vrede beminnen, en vreeczaamig zyn, zelfs met de genen die den vrede Maten: om dat wy weeten, dat het ook veele van onze Medebroeders in Chriftus, onder de party van den Nuntius zelfs , verveeld zulk eene droevige fcheuring in onze Nederlandfche Kerke te zien. Het verveeld ons en veele Priefters onder hen, te zien het verval van den Catholyken Godsdienft onder een Regeëringslooze beftiering : het verveelt ons D en

Sluiten