Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 94 )

Egter zoekt hy bladz. 26. zyn verkeerd voorgeeven door eene Mige, ja mogen wy hier

zeg-

De Godvrugtige Cardinaal Tomafi wierd dan verdagt gehouden van Janfeniffery, of ten minfte verdagt van te hebben willen de Janfeniften begunftigen. Drwierd tegen hem ingebragt ten tyde dat men te Rome arbeide (W het jaar 1755) om hem den titel van Eerwaardige (Venerabilis; te geven. De Promotor Fidei dat is de gene die in zulke zaaken alles inbrengt dat hy weet tegen de genen die men wik Canonizeeren, brzgt tegen dezen H. Cardinaal een gefchrift in, het welk de gemelde Cardi. naai uitgegeven had wegens de zwaarigheden die men maakte om het Formulier van Alexander VII. te ondertekenen ; in welk gefchrift hy onder anderen zeide • dat „ de Paufen fomtyds infehikkelykheid gebruikt hebben „wegens eenige vonniflen of befluiten, aangaande de „ Perfoonen en hunne Boeken, met de aanneeming van „ zulke Decreeten met opzettelyk af te vergen en by „ zonderlyk als iemand daar over zoude verargért wor„ den, denkende, hoewel verkeerd, dat door zulk een „ aanneeming eenig nadeel aan het Geloof zoude kunnen „ toegebragt worden. De H. Paus Gregorius (Voegde hv „ er by) gebruikte zoo een infehikkelykheid jegettó de " „ Koningin Theodelinde , gelyk men het zien kan uit zv" 1&JJ Brlef van het 3de Boek, daar deze Paus een „ Bilïchop piyft, om dat hy zyne Brief, daar gewag ae„ maakt wierd van het V. Concilie, (juift van het zelve „ vermaarde Formulier der 3 Capittels daar de Hr T C „ zoo dikmaals van (preekt) aan die Koningin niet' over„ handigt had, ter oorzaake van haare weigering om zig „ aan het vonnis van dat Concilie te onderwerpen Van „ ge!yke (zegt de Cardinaal Tomaft) indien iemand zig " «rrwef te aan hec Formulier van Alexander

„ VII. verargerde, zig inbeeldende dat het oogmerk der „ geren die dat Formulier verzogr en verkreegen hebban „ geweeft is om inbreuk te doen aan de Leere van dé „ kragtdaadige Genade en van de goedgunftige Predefti» ™c!e' WfcIke Lee™g zy als een punt van het Catholyk „ Geloof aanzien, in zulk een geval zoude zyne Hei„ hgheid dezelve infehikkelykheid kunnen gebruiken „ wegens de zoodanigen, met hen niet te veroligceii „ om het feit re zweeren, te weeten, de zin welke Jan. „ Jentus beoogt heeft, en met zig te vergenoegen dar zy

„ de

Sluiten