Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( m )

Cös gezien van een Werkje dat waarfchynelvk tegen die fchikking van den Hr. Nuntius zou uitkomen, dog het Werkje is nog niet verlenen en.

Zoo de Bulle in Ccena Domini in de Schooien der Zendelingen gedoceert word, en dat de Heeren 'Zendelingen in die Schooien onderwezen worden, zoo zou het geen wonder zyn, dat zy zig ook niet genoeg konden verwonderen, dat de Geleerde Hr. Arnauld gefchreven heeft, dat het gezag van den Paus niemand kan verpligien om eene daad aan te nemen of tegeloven , die baarblykelyk vals is, en dat de Heeren Zendelingen dan in dat denkbeeld gebragt wierden, dat dit zeggen een ongerymde Stelhhg is. Wat fchuim vah Leeraars zullen wy dan m óns Land krygen ? Moet dan het uitvaagzei der aarde, om zoo te fpreken, hier henen! Zyn 'er hier nog geen domme-kragten van Leeken genoeg , die zeggen : al zag ik met myne oogen dat de muur wit was, en de Paus zeide dat zy-zwart was, ik zou het geloven? Moeft men dan niet eerder zyn beft doen , om zoo een mooi geloof te beftryden? Wat tyden, wat zeden!

Om dan tot het gezag, door Myn Hr. voorgewend, weder te keeren, wat wilt tog het gezag van eene Jefuitfche Cabaal in de zaake van het formulier zeggen, daar honderde Bisichoppen, duizende Priefters en Godsgeleert lifn honderd duizende Leeken in vérfcheide f-andfehappen zig daar mede niet meer bemoeijen, als of zodanig een Formulier niet in de wereld was? Het zyn ook maar alleen een deel Jeluitsgezinde Biffchoppen in Vrankryk, en ue JNuntius van onze Zendelingen, die de he-

zwee-

Sluiten