Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 189 )

fi nee dubitare permittitur, 'quid iniquius? dat is, mag men (aan die daad) niet twyfelen, wat kan 'er onregtvaardiger wezen? fi'permittitur , quid fufficientius? en word het toegelaaten, waarom eifcht men dan nog iets meer? Nobisde ' alienis faltem faclis dubitare permitte: dat is, vergun ons dan ten minfie dat wy mogen twyfelen over de daaden van anderen.

Het is dan wel zeker, dat hy noit tot zoo eene blaauwe en vreemde, en zelfs bedriegelyke uitlegginge van den Eed van het Formulier zyne toevlngt zou genomen hebben, indien hy dien Eed anders had kunnen regtmatigen of regtvaardigen: maar daar anderzins geen kans toe ziende, moeft die Eed maar eene verzekering zyn dat men het Catholyk geloove belyd; eene verzekering van onderwerping aan 't vonnis van de Kerke; eene billyke pligtpleging, of, zoo hy het noemd bladz. 99. een plichtbetuiging, en, als ik het mag zeggen, een Compliment. Het was omtrent op dezelfde wyze dat de Proteftantfche Schryvers dien Eed zogten te verbloemen, daar wy in ons Eerfte Hoofdftuk van gefproken hebben: dat men dien Eed doet, om dat men wel moet vermoeden van zulk eene Vergadering; dat zy eene fiuitreden van beleefdheid is; eene conditioncele belofte, enz. Dog de Hr. Bossuet verwerpt alle die 'uitvlugten, en wy verwerpen ook de uitvlugten van den Hr. J. C.; en die verwerpen wy met des te groter bondigheid en regt, door dien, en de vyanden en de vrienden van Janfenius altyd begrepen hebben, en het daar voor hebben gehouden, en van weerskanten daar op hebben aangedrongen, dat de gemelde feiten of daaden in den Eed van 't Formulier begrepen

zyn,

Sluiten