Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ipo )

zyn, zoo dat men den Eed van 't Formulier niet zuiver kan zweeren, of men bezweerd ook de daaden.

II. Hoe gedraagd zig nu de Hr, J. C. om iaan zyne uitlegginge van dien Eed eenige glim te geven ? Even als een ekfter of bontekraai, die van de eene tak op den anderen fpringt. Hy wilt zelfs onder/lellen, dat men noit een Eed doen mag tot verzekering ener zake, waar over men met het (menfchelyk) gezag alleen oordeeld. Waar toe heeft hy dan zoo veel papiers beklad, om fax. gezag te doen gelden, om daarop den Eed te kunnen doen? Is dat geen twederki gewigt gebruiken? Waar op zal men dan dien Eed doen, als het niet op het menfchelyk gezag mag gefchieden, dewyl hier geen ander dan menfchelyk Gezag is, wegens de twee feiten in het Formulier begrepen (*)? Maar hy wilt, dat wy altyd (zullen) moeten bekennen, dat zulks alleen plaats kan hebben in dc eerfte foort van Eeden, te weten: wanneer de zekerheit of de waarheit van de zaak het onderwerp is van bet zweeren. Maar zoo een zoort van Eed is

ook

(•) Van dien 2elven aard zyn alle zyne onderftellingen; het zyn maar onderftellingen in de lugt, onderftellingen welke hy zelve het onderfte boven fmyr. Bladz. 38. itemde hy toe dat de onderfcheiding van Regt en daad op de reden en op de ware Godsgeleerdheid 'gegrond is, en bladz. 97. zegt hy, dat de V. Stellingen in den zin van Janfenius zoo doemwaakdig zyn, als zy het zyn in haar eigen bewoordingen 5 en dat, zegt hy, moet men bezweeren, want de Apoftolifche Stoel zal zoo haare vonnijfen en wetten niet laaten te leur {lellen en openbaar befpotten. Kon hy duidelyker tonen, met zulke redeneeringen, dat het Formulier van Alexander FlI, met op dc reden nog op de waare Godsgeleerdheid gegrond

Sluiten