Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 36"* )

zeiden, flaaven der Jefuiten, de Boeken en de leere van Bellelli aanklaagden, by den Geleerden Paus Benediclus XIV., als Ketterfch, en als reeds veroordeeld door Paufelyke Decreeten , en namelyk door het Formulier en door de Bulle Unigenitus. Berti kreeg van dien Paus niet alleen verlof, maar zelfs bevel, om de leere van zynen mede Confrater Bellelli te verdedigen. Zulks deed hy meefterlyk, tonende dat die leere, de leere der Catholyke Kerke was; en bygevolg, dat die leere noit veroordeeld was geweeft door de Kerke, en noit door dezelve kon veroordeeld worden. Indien het zoo is, antwoordden deze twee Jefuitfche en Moliniftifche Aartsbiffchoppen, dan hebben de Janfeniften of de Apellanten gelyk, als zy zeggen, dat de leere der 101. Stellingen de leere is van de H. Kerk: maar, voegden zy 'erby, dewyl de leere van Bellelli dezelve is, als die', welke door de Bulle Unigenitus in de 101. Stellingen veroordeeld is, zoo kan onmogelyk die leere, de leere van de H. Kerk zyn. Het is mis, zeide Berti daar op: de leere van Bellelli, is door de Bulle Unigenitus niet veroordeeld: die leere kan niet veroordeeld worden, het is de leere van de H. Kerk: en hy beweerde het met kragte en bondig. Wat leere heeft men dan veroordeeld, vraagden de Aartsbiffchoppen, door de Bulle Unigenitus? Het is eene andere leere, antwoordde Berti. Neen, antwoordden wederom de AartsbifTchoppen, want de Apellanten keuren de leexevanBellelli goed, en zeggen dat zy geen andere leere houden en verdedigen: en wy moeten hen die getuigemffe geven, dat zy inderdaad geen andere leere houden en voorftaan, als de leere welke

men

Sluiten