Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37i )

Molinijlen handhaaft. De Hr. J7 C. ftemt zelfs toe (*) dat de Molinijlen zig van deBulle bediend hebben, om hunne verderfelyke; leere te ftaaven, de overhand te doen krygen, en om de leere der Augujliniaanen en Thomijlen te verdrukken', dog daar door hebben de Molinijlen, hoewel door de Bulle fterk geholpen* de gevoelens (of liever de leere der H. Kerke, want het is die leere der H. Kerke welke men moet verftaan door de gevoelens der Augujliniaanen en Thomijlen) niet uit de wereld kunnen brengen, even zoo min als de Anaanlche formulieren en het gedrag van Paus Liberius de leere der H. Kerke, van den H. Athanafius, en van het eerfte Concilie van Mceën mt de wereld gedaan hebben. De waarheid kan wel tegengefprokeri, jaa ook verdrukt, zelfs in de fchoot" der kerke, maar niet uitgeroeit worden • Veritas Domini manet in aternum : de Waarheid des Heere blyft in der eeuwigheid, (f) De verdedigers der Waarheid kunnen ooit verdrukt, als ketters veroordeelt,vandegemeenfchap der Paufen afgefneden worden, (gelyk de H Athanafius door den Paus Liberius) maar daar zullen tog altyd in Gods Kerke verdedigers der Waarheid gevonden worden, al ichynen zv altemets met een Elias te moeten zeggen : derelitlus fum egofolus: ik ben alleen ge-

laaten. (i) ' ; ,

De tmjl tuffchen de Molimften van de eene kant en de Augujliniaanen en Thomijlen van de andere kant, is na de Bulle dezelve gebleven en heeft het zelve onderwerp gehad , als 50 jaaren voor dat het Boek van Janfenius m de wereid kwam; de Hr. J. C. zoude ons nogtans willen wys maaken , dat 'er na het Formulier en de 1 Aa 2 Bmle,

!2<5« CU

116.

Ct) Vs. 116.

(1)3Komn?eXX. 10»

Sluiten