Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4°9 )

ook vreemd voor te komen, dat men van de Janfenifterye een /pook maakt (*): en ook dat men voorgeeft dat Formulier en Bulle met de Jefuiten moeten vallen. Dat laafte fchynt hem al zoo ongeloofiyk voor te komen, als hem voor 20. jaaren den' val der Jefuiten, indien men het hem gezeid had, voor zoude gekomen zyn : zy is egter gebeurd.

Wat nu de benaminge van /pook aanbelangd , die is van overlang aan de voorgewende Janfenifterye, zoo in Vrankryk als in Duitsland, Holland enz. gegeven Maar het gene Myn Hr. wat vreemd zal voorkomen, is dat hy zelf dat denkbeeld van fpook, wegens de Janfenifterye, zyn heel Schrift door beveftigd, door zyne gewaande verdagtheid en agterdogt, daar hy van het begin af, 'tot het einde en tot walgens toe mede fpeeld. Wy bekennen nogtans dat dit fpook zoo vervaarlyk niet is in zyn Schrift als in de Schriften en in de mond van veelen zyner voorgangers: daar was het een fpook van afgryffelyke Ketteryen: nu beftaat dat fpook alleen in de maginatie en vifioen van agterdogtige en vreesagtige menfchen. Inderdaad, de Heeren van de Cleregie hebben de Bulgezinden honderdmaalen uitgedaagd en beroepen, om hen een eenige doolinge tegen het Catholyk Geloove aan te wyzen, welke zy zouden ftaande houden of leeraaren: het was de

poft

ropa aangezogt en bewogen hadden, door hun aanzien en vermogen, om die Sociëteit uit te roeien. Oportet mendacem effe memorem; Een leugenaar dient een goed geheugen te hebben, om zig zelve niet tegen te fpreken.

(*) Agter ons Schrift zal Myn Hr. niet alleen die bena. tninge vinden maar ook, dat fpook ontdekt, en helaehelyk gemaakt, door een Biffchop van Diiitfchland enz. Cc 5

Sluiten