Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGZEL. 42?

Want, (zoo gaat de Auteur nu voord,) zy zeiden dat zy Biflchoppen gewyd warenl geweeft voor de Zaligheid van het Volk.. Zv riepen met luider ftemme dat de eenheid fin veel meer ter he-e moeft gaan, en ook koftelyker moeft zyn , als hunne Myters en BilTchoppelyke waardigheid.

Men zoude kunnen denken dat deze toegevendheid al te groot was, ten opzigte van Se«ariff«i, die d§ehardnekkigftenendefchelmagtigllen van alle menfchen waren. ^Maar in die gulde tyden zag men de harten (der Biffchoppen) met het vuur der liefde veel meer ontftoken , en men verftond ook veel beter in die tyden als nu, hoe dierbaar de eenheid is, en hoe zy boven alles is te

fCAllende Catholyke Biffchopen, ten getalle van drie honderd, namen met volle genoegen, jaa als om ftryd, dat (loffelyk) befluit.

f Laaten wy nu hooren hoe deze Schryver dit redraff der Africaanfche Biflchoppen vergelykt met het gedrag van het Hof van Romen ten aanzien van de Utrechtfche Kerk , m het X. Hoofdftuk §. IX-XIII. bladz. 184.)

IX Zoo dikmaals als ik op dit (gedrag der wemelde Biffchoppen) denke, zoo gevoele ik mv geheel en al aangedaan, door de zoete en aangenaame herrinneringe van die gelukkige

tyMaar als ikmyne oogen flaa op het gedrag van het Roomfche Hof gehouden zedert omtrent 80. iaaren , ten aanzien van de bedrukte Kerke van Utrecht, zoo kan ik my met wederhouden van uit te roepen:

Sluiten