Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8

FROEVE OVER DE

waring, dit de zaak t'eeniger tyd gebeuren zal, geeft alsdan weinig aandoening, en de lange tusfchentyd van voorbereiding, maakt het oogenblik derwezentlykevervulling buiten kyf draaglyker.

S H-

Indedaad, in rampfpoeden die men niet vooruit geweten heeft, gaat het gemeenlyk naar het fpreekwoord: De fchrik is 't meeste: Duizende voorbeelden, en even zoo veel bewyzen, zyn 'erdagelyks inhetgemeene leven; Dat de weldadige Natuur ons het felfte, en in de verbeeldingskracht als 't waare onöverkomelykfte leed, als het ongeval voorby is, doet flyten, en niet zelden geheel vergeten. Waaruit toch ontftaat dit anders grootendeels , dan , doordien de geest zich gemeenzaam maakt, met het denkbeeld der onherroepjykheid van het gene als dan reeds gebeurt is ? De voorkennis der volftrekte zekerheid en onvermydelykheid, van iets, dat nog gebeuren moet, is in het wezen even zoo onherroepelyk, als of het reeds gebeurt ware; En indien 'er dus, Hechts een genoegzaamen tusfchcntydplaats hebbe, waarin den geest zich aan het denkbeeld van die oqherroepelykheidkan gewennen, dan moet, dunkt my, uit geJykheidvan oorzaak, eene gelyke uitwerking volgen.

% =5.

Maar gefteld, de tusfchentyd tot die gewenning ontbrak ; Een Ipocdig aannaderend ongeval had zich, niet

dan

Sluiten