Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN-VO ORZEGKUNDE. SQ,

dan kort te voren, door de Voorwetenfchap bekend gemaakt: In dat geval heeft de Voorwetenfchap, den tyd der fmerte dan ook niet merkelyk kunnen verlengen. Maar boven dien; Is het dan nog onmogelyk voorden Mensch, dat plicht en rede, in dien korten tusfchentyd, zouden doen, wat anders de gewoonte ineen langertydbèftek doen zöude? En indien de zekere Voorwetenfchap van de zwaarfte ongelukken algemeen wierd, zou waarfchynelyk het dikwyls herhaalde voorbeeld, eener rcdedelyke, plichtmatige,getrooste, bedaarde en kloekmoedige irtyvachting defzelve, als by ondervinding nuttig gebleken, en alom als verltandig geroemd, (want tusfchen dit, en verharding door Stoïfche ongevoeligheid, is een groot verfchil) vele navolgers maaken; En des te zekerder: Wanneer een redelyk en gemoedelyk inzicht, in het nut der Tegenfpocden, eens hier bykwame: Waar toe eene zekere mate van Voorwetenfchap onzer Lotgevallen, naar allen fchyn, niet weinig zoude medewerken.

S aö.

Dan, dus verre redeneerden wy maar, pit het gene 'sMenfchen aandocnlykheid zoude wedervaren , dooide volkomene verzekertheid van een toekomttig Ongeval op zich zei ven, en in hctafgctrokkencbefchouwt: Maar als de Voorwetenfchap hem ook eens teffens te kennen gave, hoe verflandig en roemwaardig hy zich, in dat onheil, zoude gedragen; Welke gevolgen hetzelve voor hem zouden hebben; Welke zedelyke uitwerkingen; En

hoe

Sluiten