Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

PROEVE OVER DE

hoe hy in 't eind het leed zoude te boven komen: Daö zou 'er wellicht, door zoodanig eene Voorwetenfchap, iets aan hem bekend worden, 't welk dan eens deze of gene hartstocht, dan weder zyne redelyke begeertenszoude vleijen. Denkelyk, kortom, zou men over het algemeen de bevestiging zien, van het Franfche Spreekwoord : h Quelque chofe, Malheur est bon. 't Welk ik aldus vertale:

De Tegenfpoed Is voor 't een of ander goed. Waardoor ongetwyffeld, de aandoening, by het beko-. men der Voorwetenlchap van eenig ongeval, merkelyk verzacht en geftilt zoude worden. Ja om eens nog wat ernftiger taal te fpreken: Wanneer de Mensch op deze wyze, een meer aaneengefchakeld verband inzag, tusfchcn het geen hem overkomt, en de eindens waar toe zulks moet dienen; Hoe luisterryk zou dan den Weg der Voorzienigheid, nu niet zelden voor ons zoo duister, oogenblikkelyk, by alle ontmoetingen, in het gunstigfte en troostrykfte daglicht, ten voorfchyn komen; En hoe veilig zou men niet zyn, tegen de verrasfmg, tegen de overrompeling, van murmurerende invallen.

§ «7-

Nu fpreken wy niet eens van de gelukken, voorlpoeden en aangenaamheden van ons leven, die d e Voorwetenfchap aan onze nieuwsgierigheid zoude openleggen, en die niet zelden een toereikend tegenwigt, van onze rampen zouden opleveren. Maar wy kunnen van deze

fteï-

Sluiten