Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STERREN-VOORZEGKUN'DE.

heid én Zedelykheid te kwetfen, of te kunnen kwetfen, de Goddelyke Oogmerken niet hem worden volvoert. En wanneer de Sterren ook waarlyk eenen beüierenden invloed, onder het hoogst beleid van Gods oneindige. Wysheid en Goedheid, op den Mensch en Christen, cfi zyne lotgevallen hadden, dan zou het nog eene kwakzalverlyken uitvlucht van Ludeman geweest zyn, fchoon in naarvolging van velen zyner Voorgangeren, te zeggen, dat de Vromen daarvan beveiligt en uitgefloten waren, wyl dan toch dien invloed der Sterren, tot het Verband der Tweede Oorzaaken behoorende, Vroom en Onvroom, daaraan, behoudende zyne Vryheid en Verantwoordelykheid, onderworpen zoude zyn.

S 63.

Het zeggen der Ouden, dat de Wyze over de Sterren heerscht, zou daarom niet geheel valsch en nog wel goed te maken wezen, voor zo verre de Gebeurlykheden, zo lang zy niet vervuld zyn, voorzeker veelal afhangen, van de voorwaarde onzer vrye daaden; En dat men voor een' oogenblik eene Middelkennis vooronderftclle, namelyk van die dingen, welken naar den gewoonen loop der Natuure zouden gebeurd zyn, indien den Wyze zich niet zoo, of zoo verftandig had gedragen. De Wyze heerscht over de Sterren, wil waarfchynlyk niet anders zeggen, dan dat het gene hem natuurlyk zoude overkomen , indien hy los en onbedachtzaam daar henen leef. de, hem niet overkomt, wanneer hy zyne daaden naar de Regelen der Wysheid inricht. Schoon het des niet E te

Sluiten