Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 P R # E V E OVER DE

Dat het nu aldus hoogstwaarfchynlyk, zo niet volkomen zeker, toegegaan zy, daarvan fchynt de Astrolo, gie zelve, aan hen die 'er eenigzins gemeenzaam mede zyn, de aannemelykfte blyken te geven, uit de nu reeds meermaal aangehanlde meenigvuldigheid, en het zonderlinge der Astrologifche opmerkingen, en daaruit geborene Konstregels, zoo vol kleine en echter gewigtige oplettenheden. Geene Theorie, gcene Hypothejis kon daartoe aanleiding geven, geen Wysgeerig zamenftel, veelmin ccnig Godsdienftig Bygeloof, had iets in zich, om dezelve in gedachten te brengen; Geene Verbeeldingskracht kon 'er den aandacht op doen vallen.

§ 88

Eénige voorbeelden uit duizenden zullen hier genoeg zyn. Waarom zyn de Knoppen van de Maan, Caput en Cauda Draconis, by de Goede Planeten van eene goede, en by de Booze Hemellichten van eene booze beteekenis ? Waarom word het oogenblik derZamenftand van Zon en Maan, voor het Verltand nadeelig gehouden, daar toch de zamenftanden van Hemellichten, die niet tot de Booze behooren, over het algemeen, volgens de regels der Astrologie, geene ongunltige AdfpcSlen zyn ? Geen Theorie, geen vooraf aangenomen Hypothejis dezer Konst, of die van eenige andere Wetenfchap, fchynt daartoe de minfte aanleiding gegeven te hebben. Van waar komen dan deze twee Regels, zoo niet uit waarnemingen by

her-

Sluiten