Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I3fi PROEVE OVER DE

uit de nieuwe ontdekking van den Planeet Uratius; Waarmede al wederom, eeniglyk die genen moeten verlegen zyn, welken eene volg-orden in de Regering der Planeten willen doordryven; Want het is klaar, dat deze nieuw ontdekte agtfte Planeet, de orden dier opeenvolging geheel en al den bodem inflaat. Maar voor het overige, al verdedigden wy den invloed der Sterren,'twelk wy niet doen, dan nog zou men kunnen zeggen, dat die, van deze zoozeer afgelegen Planeet, tot nog toe niet on~ derfcheidenlyk genoeg was waargenomen, cn dat zulks aan de uitkomden echter niet te befpeuren geweest zynde, den invloed van dezelve niet groot zyn kan; Datmen echter, indien het al indedaad een Planeet van onsWaerelddelzel zy, deszclfs invloed nu nader kan waarnemen , om de Konst daar mede te volmaken; Even zoo als men zoude moeten doen, by het verfchynen van nieuwe Sterren. Wy daarentegen, die de Leer van den invloed onnoodig oordeelen, en de Hemel en Hemelfche Ligchamen , alleen voor waargenomen en bevestigde Aanwyzers en Voorteekenen houden: Wy hebben even zoo min met de ontdekking van Hirzel te ichaffen, als met die van zoo vele duizende, voor het bloote oog onzichtbare vaste Sterren, welken het Thelescoop, zedert den tyd van Galileus , in Orion, in den Melkweg, en in andere Sterrenbeelden heeft leeren kennen. Alzoo heeft ook Kepler, in zynen tyd, reeds de zwarigheden, over de ontdekking der Vier Wagters van jFupiter, uit den weg geruimd.

50. Eindelyk wyzen wy van de hand,'alle Tydrekenkundige Tegenwerpingen, voortvloeijende uit de voor-

on»

Sluiten