Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏÜ4 PROEVE OVER DE

Jy ke Aanwyzcrs en Voorteekenen van onze Levens wyze, en van de ons dreigende gevaren, en zullen wy inftaat zyn de eerde te veranderen, en de andere te ontwordelen ? Dat gaat niet aan! Of de aan wy zing en voorbeduidenis der Sterren moet bediieglyk, of ons daar uit voorfpelde Lot moet onfaalbaar cn onverauderlyk zyn. Doch het antwoord is eenvouwig. De Sterren kunnen zekere en onfaalbare Voorteekens wezen, fchoon zy, die met deze Voortcekens moeten werken, om daaruit Voor* fpellingen te doen niet alleen verre van de volkomenheid, maar zelfs zeer feilbaar zyn.

S -75-

't Is zeker, hierkbmt het alles aan, op de Vraag, of men wil hebben dat de Astrologisten onfaalbaar zouden wezen, en of men hunne, naar de Regels der Kunst opgemaakte Voorzeggingen, de waardy van Godipraken begeert toetekennen ? In dat geval, zou de Voorwetenlchap, die wy door hun werk, van ons aanftaande Lot verkregen, aan dat Lot geene de minde verandering kunnen toebrengen; En dan zouden alle onze vrye wils neigingen, niet dan voorwaarden worden, die het over ons bedemdeLot, des te zekerer zouden doen gebeuren. Maar fchat men hunnen arbeid, voor het geen het waarlyk is, namelyk voor het werk van Menfchen, welke, wanneer zy de Regels van eene Kunst, al waren het die van de zoo onfaalbare Wiskunde, op de zaken, buiten het denkbeeldige, daadwerkelyk in de Natuur bedaande, toepasfen, met den Landmeter zeggen moeten:

Sluiten