Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20Ó PROEVE OVER DE

de Natuur, die my van alle kanten toeroept en ten mynen nutte leert, dat 'er alom Voorteekens inde Stoffelyke Waereld, aanwezig zyn? Of, is het my meer geöorloofd, de cours van een Schip te richten, naar eenpasfaat-wind, die ik op gezag van Natuurkundige Ontdekkingen weet, d?t op deze of die bepaalde plaats, cn op deze of dien bepaalden tyd waaijen zal; Dan dat ik myn redelyk gedrag zoekcinterichten, naar omflandighèden, die my door Alirologifche Waarnemingen, als een hand aan den weg ep myn Levenspad, zouden zyn ter kennisie gekomen? Het is mogelyk, dat de Aftrologic dwaale, maar het fchynt niet mogelyk, dat eenige teddy ke poging, of eenig onderzoek, om op eenen wetenfchappelykcn grond, myn doorzicht in het Toekomende uittebreiden, zoude drafwaardig zyn! Integendeel ik zoude my veeleer fchuldig rekenen, wanneer ik hierin, nalatig ware; Of wegen die zich opdeden, zonder onderzoek, in den wind ilocg, en achteloos verzuimde. Geene de minfte vrees bekruipt my derhalven, dat myn lot om het beöeffenen der regelen eener openbare Kunst, gelyk de Aftrologie, of het raadplegen derzei ve, uit de handen van een Schepzelhevend en Goedertieren God, onder de byzondere behcering des Satans zal overgeleverd worden. En ik geloof ook niet, dat eenen Menfchen Vrienden liefderyken Euangclic-Prediker, gelyk den Heer Hoogleeraar, tegen wien wy hier redekavelen, op de aandachtige befchouvving der gevolgen van dit voorgeftelde gevoelen, hetzelve immer tot een Gelooft - artykel zoude willen gemaakt hebben.

Thans

Sluiten