Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arö PROEVE OVER DE

die den Hemel waarnemen, in de Sterren [kyken, en na de Nieuwe Mane voorzeggen, zulke Lieden bedoeld worden, die de Wetenfchap der Aflrologie, offchoon naar de wyze der Babiloniers uitbellenden. Waarom onzen Hoogleeraar Bladz. 23 zyner bewuste Verhandeling, deze Menfchen omfchryft, als zoodanige lieden, „ die uit het befchouwen van den Hemel, en hetwaar„ nemen der Sterren en Gederntens, toekomftige lot„ gevallen waanden te kunnen voorzeggen, en (letwel) „ door zekere bezweringen van hoogere Machten, of „ wel van Booze Geesten, dezelve te kunnen afweren.'" Gewisfelyk , aldus wierd de Sterren-Voorzegkunde, by de Babiloniers en Qhaldeeuwen gemisbruikt. Wy nemen daarom deze omfchryving van harten over; Want daaruit volgt reeds van zelve onmiddelyk en wettig, dat het zoodanig een Misbruik zy, 't welk door den Propheet Jefaia, in deze Schriftuurplaats, word ten toon gefteld en bedreigd: Maar daarom in geenen deele de Kunst, die ons tot uitbreiding van ons doorzicht in het Toekomende, door Ptolomeus is naagelaten. Neen, geen Ptolomeus, geen Regiomontanus, geen Kepler, noch iemand, wie zich, met eenige vermaardheid, op de Aflrologie, als eene op Waarnemingen , Regelen cn beredeneerbare gronden rustende Wetenfchap, hebben toegelegd, met oogmerk, om daardoor eene nutdge uitbreiding der Menfchelyke Kundigheden te helpen bevorderen, hebben zich immer, zoo veel my bekend is, met Bezweringen, Booze Geesten, Guichelary, of ander misleidend bedrog opgehouden. Zy hebben naar dq gronden van hunne Kunst, Voortzeg-

Sluiten