Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterren-voorzegkunde. 217-

zeggingen gedaan. Maar, al hadden zy gedwaald, en al ware zelfs hunne Wetenfchap eene loutere hersfenfchim, zoo kan hen echter nimmer ten laste gelegd worden, dat zy ooit eenigen zweem van verleidende oogmerken daarby betoond, veelmin voorgegeven hebben, als of zy aan de Lotgevallen, welken zy voorzegd hadden, door hun vermogen, of door de hulp van eenige verborgene hoedanigheid, Geest of Damon, eene gunftige of ongunftige wending geven konde. Weshalven kan, noch mag, volgens des Hecrcii Krom"s-eigen omfchryving van dezen Text, zoo even opgegeven, dezelve met eenigen fchynof zweem van billykheid, op de Kunst van een Ptolomeus, Regiomontanus of Kepler toegepast worden.

§ -9S-

In 't algemeen, toont de letter van de voormelde Schriftuurplaats ten klaarfte, zonder dat men daartoe een groot Uitlegkundige, of iets meer dan een gewoon oplettend Bybel-Lezer behoeft te wezen; Dat de HemelWaarncmers en Sterrenkykers, waar van in dczclvegefprokcu word, hier niet ten opzichte van hunne Afirologifche Kunst worden doorgeftreken: Want dan zou de uinioodiging, of liever uittarting, door den Propheet alhier in 't werk gefteld, toereikelyk zyn geweest, in deze woorden: Laat nu opflaan die den Hemel waarnemen , die in de Sterren kyken, die na de NieuweMane voo> zeggen: Plet voorzeggen is toch alles wat een AJlroIogist, ingevolge zyne Kunst, cn zoo als wy hem verdedigen, doen kan. Maar neen, daarwordzoo O 5 voor-

Sluiten