Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3!8 PROEVE OVER DE

voorbedachtelyk als nadrukkelyk, en onmiddelyk byge* voegd: En laatfe Uverlos/en van die dingen, dieover U komen zullen. Ten uitbundigen betoge, dat de lieden, die deze Voorzegkunst uit de Sterren, te Balei oeffende, Menfchen waren, die zich waanden, of lieten voorftaan, groote krachten te kunnen doen, ja reddingen en bevrydingen, van gedreigde Landgevaaren, te kunnen daardellen. Dit zoo Bygeloofwekkend, als Afgodcndienstig voorgeven, en niet de Sterren-Voorzegkunde , fchynt dan ook het Corpus Dilicïi, de eigenlyke misdaad geweest te zyn, waarover, aan deze Ba. belfche Sterrenkykers, eene byzondere draf, enfchielyke omkoming in vs. 14, van Gods wege wierd aangekondigd. Daar word ook in dezen Text, ten ftrcngften genomen, geene onmiddelyke aanleiding gegeven, om te voorönderdellen, dat de Propheet aan de Babilo. niers, zoo veel beduiden wil, als of de Sterrenkykers, in dingen die tot den gewoonen loop der Natuur en Gebeurlykhedcn behooren, hen, hun aanftaande Lot niet zouden hebben kunnen voorfpcllen; Doch wel dit, dat zy ze niet zouden kunnen verlosten, van den ondergang, die hen dond te bejegenen, cn die het onveriinderlyke Raadsbcfluit Gods over hen befchoren had, niet alleen, maar welken ondergang als door een buitengewoonen weg der Voorzienigheid , hen als in één oogenblik zoude overrompelen. Over't algemeen, fchynt naar aanleiding van vs 10, de Wysheid en Wetenfchap, welke aan Bah el toegekend word, niet onder de Goddelyke afkeuring of berisping te vallen: Maar wel, dat deze Wysheid en Wetenfchap, dit Volk, van Hem afkecrig

en

Sluiten