Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 REDEVOERING.

tig bezogt, cn de reeds verkregen roem van dit allernuttigst Departement der geheele Maatfchappijë , behoudens den welverdienden lof van alle de overigen, meerder en meerder erkend , en verbreid moge worden!

Genoot ik reeds meermaalen de eere, uwe weetlievende aandacht te mogen bezig houden, met natuurkundige naarfpooringen, den Mensch betreffende ?hadt ik het genoegen ,dezelven telkens uwe goedkeuring en toegeevcnheid te zien verdienen? het is op heden, dat ik dubbele reden heb, geene mindere infehikkelijkheid, die alleen aanmoediging geeven kan, van u allen te fmeeken, te hoopen cn te verwagten: daar mijn wensch, om in dit uur aan uw verlangen cn verwachting voldoening te geeven, mij lang in onzcekerheid Van keuze omtrend een onderwerp heeft doen omdwaa. len.

Deze Maatfchappij zelve eindelijk, in wier bloei en ftandhouding elk onzer geachte Medeleden ongetwijfeld belang fielt, en niet onverfchillig zijn kan, of zij, al ofte niet, in allen opzichte aan haare zinfpreuk voldoe, zo dat onze eenpaarige werkfaamheeden , waarlijk de nrdienften hebben, van ook voor de burgerlijke

Sluiten