Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fnoer volgden dan ww geweetcn en de uitfpraak der wet' ten; tot dat gij met ons en anderen op den \§dlnMaart van dit Jaar van UI. bedieningen werdt ontzet, en met een onbezoedeld hart in den kring uwer medeburgers, die U, «m uwe deugden blijven hoogachten, wederkeerden.

In kalmer ogenblikken , dan wij zinls zo veeltijd beleefden , [lelden wij deze verhandeling te zaamen; en draagen UI. dezelve op, als een gering, maar hartlijk blijk van onze vriendfehap en achting, UI. zo lange toegedraagen) en die daaglijks van UI. rtchtfehapen characters meêf en meer voedzel blijft ontfangen.

Indien dan de gedachten, die wij in deze verhandeling poogden te ontwikkelen U in jlille uuren eeniger maate mogen doen herinneren, de gulhartige vriendfehap, die om in de /Ir enge betrachting onzer moeilijke plichten, zo dikwerf den ondankbaarden arbeid verligte; maar vooral indien dezelve, der maatfehappij waar in wij leven, belangrijk; en aan hen, die met de zorgen der wetgeeving in ons vaderland worden vereerd, van eenig nut mogen zijn; zal het oogmerk, het welk wij ons met de openbaare uitgaave daar van voor fielden, volmaakt vervuldzijn.

En hier mede Burgers! wenfehen wij UI. be/iendige rust en ongefloordgenoegen, en noemen ans

Uwe Vrienden M. C. van HALL, W. Y. van HAMELSVELD.

Amfeldam den 14 May 1798.

ZINSTOORENDE DRUKFEILEN ALDUS TE VERBETEREN:

Op blndz. 7 rcg. s I':,at Moordenaar, lees Dooder.

mf: ,0 7 vermoord, omgebiagt.-

. i2 6 misdaad, — daad.

J4 6 misdaad, daad.

. 27indenoot— Sjoab, — Proba».

, 33 2 — misdaad, daad.

49 — ivan ond.misdaad, "~ daad.

_ 66 — 21 — misdaad, daad.

- _ t,8 — 2 — misdaad, —~ daad.

Sluiten