Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(?)

welmenende gedagten en aanmerkingen mede te deelen.

In den afgelopen jare hebben wy het voorrecht reeds genoten, van enige goede Correspondenten aan te winnen, en wy zien 'er mg nïeuwe te gcmcet, zullende ons niets aangenamer zyn , dan 'er meer en meer te verkrygen ; mids zo danigen , die de agtinge van ons en alle welmenendenver* dienen.

Wy zullen als dan met alle bereidvaardigheid altoos daadlyk plaatfen al wat ons toegezonden mogt worden , en niet tegen dezen flokregel aanflryd, Vaderlandsch, eerbiedig jegens de Overheid, waarheden en geene perfonaliteiten. Te dien einde zal het geene men ons mogt toezenden, altoos kunnen geaddresfeert worden, aan de Heeren Allard en Holtrop, voorname Boekhandelaars te Amfterdam: terwyh tot meerder zekerheid, dat het toegezondene ons zal geworden , wy de zenders gaarne ontheffen van het franqueeren, hoe zeer ook zulks anderftnts door%aans gerequireerd. worde. Deze kosten A 4 zuU

Sluiten