Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

zullen wy gaarne voor onze rekening nemen.

Wy wenfchen voorts (aleer tot den aanvank van onzen gejlelden taak in dit Jlukje over te gaan) in de eer/te plaatfe, zo aan 's Lands algemene als Provintidle en Stedelyke Regeer deren, te zamen het Lighaam der Overheden uitmakende , de goedkeuring des Alderhoogfte op alle zodanige raadsbefluit en , welken zy volgens hunne bekende yver en doorkneede kunde zullen nemen , tot zvelzyn van bet Vaderland en van dcszelfs Burgers en Inwoonderen , die hunne belangen, hunne welvaart, hun geluk , hunne veiligheid, voorrechten en vryheid, in derzelver fchoot ter bewaringe gel egt hebben.

Aan Zyne Doorlugtige Hoogheid, zo in deszelf s by zond ere en eminente qualiteiten, als in hoedanigheid van eerfle en aanzicnlykfle Burger van dezen Staat, zvenfehen wy toe de nodige kragtcn, om den zo gewigtigen op hoogstdeszelfs fchouderen rustende last, met alle yver en activiteit te torfchen7 iot genoegen van Overbedett

en

Sluiten