Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(53)

zou hebben om ons aan te tasten , en 't welk ons den Oorlog gedeclareerd beeft, eenig uit bewustheid van onzen weerlozen toeftand , en de menigte aanhangers die het onder ons had ?

Hebben die voorzigtige waarfchouwers wel gedaan zo veel in hun was , om de Republiek op 't eerfte aanbod der Rusfifche Czarinne te doen treden , tot de voorgeftelde gewapende Neutraliteit; welke accesfie, had zy vroeger ftand gegrepen , haar de voordelen derzelve had kunnen doen genieten , en Engeland belet zou hebben , ons aan te tasten , uit vrees van in onlusten te zullen geraken met de overige geconfedereerde onzydigen ? Hebben zy misfchien niet veel eer de zaak zoeken te vertragen , tot zo lange , dat onze toetreeding post festum komende , wel verre van voordeel aan re brengen , Engeland tot een voorwendfcl kon ftrekken , om ons den Oorlog te deciareeren V

Hebben zy al voordcr middelen aangewend, om in fteede van eene temporaire overeenkomst, omtrent de k:ygsoperatien voor eene campagne, een beftendig Traftaat van alliantie en defeniie tusfen de Republiek en Vrankryk te doen treffen ; waar toe dees laatfte zich altyd genegen getoond heeft, en waar door het nimmer buiten onze medeparticipatie een vreede kon maken ?

D 5 Heb-

Sluiten