Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C°9)

Die zyn te veel verftrooid, ieder op zich zei ven niet machtig genoeg , te weinig bevolkt door vrye Europeezen, en worden bovendien na mate hunner Volkrykheid meer door troepen die 'er in de bezetting leggen , in teugel gehouden.

Het is ook bekend, dat de nationale denkbeelden er zeer verfchillen. De N. Amei icanen reeds Engelfchen geworden zynde, waren gewoon alszodanigen te denken en te handelen, en het is bekend dat de Engelfchen gewoon zyn zich tegen hunne Overheden te verzetten, wanneer zy denken beledigd te zyn. Een Franschman in tegendeel, is vervuld met liefde en zucht voor zynen Koning, gehoorzaamt hein eerbiedigst al oordeelde hy be'edigd te worden, en in gevalle van weerspannigheid , is de geringde daad van gezach voldoende, om hem tot gehoorzaamheid tc nopen. Kortom , hy is meer verknocht aan zyn Koningen Vaderland; meer gewoon aan een willekeurig gezach, en des minder geneigd om zich daar aan te onttrekken.

De Colonien der andere Natiën weinig in aanmerkinge kunnende komen , fhat ons enig van onze eigen Colonien te fpreken.. .. Doch ! waar over zouden wy ons uitlaten ? . . . Wy zouden ons zelfs en onze Landgenoten vernederen, indien wy maar veronderftelden, dat zodanige denkbeelden by hen die

zich

Sluiten