Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8* )

het meer werk kost, zaaken in een Republiek op den ouden voet te herfrellen . dan wel nieuwen in te voeren : want de menfehen, zich niet dan over het tegenwoordige bekreunende, zullen nooit van een goed , dat zy werklyk bezitten, afftand doen, om daar uit voor het toekomende een wezentlyker en algemeener voordeel Cel trekken ; te meer wyl het met de partyfehappen, even als met de Gods» diensten gejeegen is, waar in de kinderen altyd die van hunne Ouderen omhelzen."

„ Het gevaar is in de Republiek der vereenigde'Nederlanden nog veelgrooter, zeg ik, om dat dezelve famengefteld is uit verfcheide Provintien , die allen afzonderlyk Souverain zyn, en op verfcheide manieren geregeerd worden. Om die reeden hebben zy ook verfcheide eigen belangens, dewelken even wel onbekend dienden te wezen en een ftaat, daar het algemeene welzyn , het eenigfte fundament en de grondflag van alles moet zyn. Ik fpreek van die eigee belangen, die men niet zonder nadeel van anderen kan bevorderen."

De zaken uit dat oogpunót befchouwende , geloof ik en hou my overtuigd, dat het bygeen een weldenkende of beminnaar van het "Vaderland kan op komen, de tegenwoordige Conftitutie te willen veranderen, en ik befch >uw alles, wat men daar omtrent van fora* migen hoort zeggen, gelyk my zeer wel be«>

wust

Sluiten