Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• C 103 )

zettend Hoofd onder ben zynde, de oneensgezindheden over de voorgefteide zaken, de befluiten nog langer kunnen vertragen, en des in veele gevallen groote verwarringen kunnen veroorzaken. Wie toch zal de bemiddelaar of beflisfcher zyn , der gefchillen, welken tusfchen de Provintien kunnen ontftaan. Men befchouwe de legginge dier Provintien , meest allen in eenen langen ry aan zee geplaatst. Stel eens , de Provintie van Georgië , van Zuid of Noord Carolina vond raadzaam, zich niet aan alle de artikelen der unie te houden, of met deze of geene Mogendheid een afzonderlyk en exclufief Tractaat van Koophandel of alliantie aan te gaan, of wel verkoos een vremden Vorst tot Opperhoofd of Schutsheer te kiezen : wie kan hen zulks beletten ? Immers, zy leggen op eenen te verren afftand van de andere Provintien. Allen aan .zee gelegen, hebben zy eenen gereeden uitweg , om naar willekeur te handelen , en toevoer ja des noods hulptroepen van elders te bekomen. De midden in gelegen Provintien alleen , als Virginie , Penfilvanie &c. zouden, wel is waar , in teugel kunnen gehouden worden , alzo die van beide kanten door de overigen te lande kunnen aangetast worden• doch evenwel dan nog hebben zy de vrye zee ter hunner dis. pofitie.

Zo lang de oorlog duurde, hebben die

Pro*

Sluiten