Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 173 )

Doch wat gebeurt 'er. De Amptenaar wederom te huis gekomen zynde en zulks vernemende, hield zich daar over geftoord, als gewoon dat alles alleen door zyne handen moet gaan, en niet begerende dat een ander dan hy iemand goed of kwaad mochtdoen. Hy vraagt zynen arbeider om 't papier te zien , en behoudt hetzelve , onder bedreiginge , dat zo die daar het geringfte van repte, hy hem zyne gevoeligheid zou-1 de doen ontwaar worden. De Heer Amptenaar trekt zederd de revenuen, laat wel den bedrogen Landman nu en dan fungeren , doch hem fteeds als arbeider behoudende. Hy betaalt hem dierhalve in deeze laatfte hoedanigheid van zyn eigen geld, en kan zich beroemen de kunst te bezitten , van een arbeider voor niet te hebben. Dus luidt de hiftorie indien zy° waarheid is. Echter, hoe zeer ook wel overeenkomende met het cara&er van een Man, gewoon despopotieq en niet zeer belangeloos te handelen, zo als ten minften beweerd wordt, hebben wy nochthans betere denkbeelden van deszelfs redelykheid, en daarom wenfehen wy, dat deze gefchiedenisfe eene logen moge be-. vonden worden. Stelevenwel eens, dat de zaak indiervoege ten hele of ten dele plaats gehad heeft of noch heeft; dan zou 'er deze confequentie uit kunnen getrokken worden, dat zulk eeni Amptenaar fchoon nog zo Edel, fchoop noch zo eenen Baronnen of Graven N 3 £^

Sluiten