Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 202 )

daan te hebben aan ds verlangens van de Burgerv der drie Hoofdlieden , als zy wel gewenlcht hadden , en niet onwaarfchynlyk is het , dat dezen daar door zullen bewogen worden tot nadere vertogen en aandrang , om ware het mogelyk , redres in hunne bezwaren te erlangen ; voor zo verre die op gronden van billykheid berusten, en voor verbeteringen vatbaar zyn. Even» wel is aan de kleine Steden van Twente , eene provifionele voldoeninge gegeven, omtrent hunne beweerde rechten tot de vrye jagt, eene zaak waar omtrent zy zich bezwaard oordeeleen - en welke hier kortelyk op te helderen wy vertrouwden üat den Lezer niet onaangenaam zyn zal.

De vrvheid der Jacht op bet recht deiNatuur fteunende , is een recht, dat een iegelyk , althans op zyn eigen grond of Land onwederrpreeklyk toekomt , en niet dan door geweld of ufurpatien in vroegere tyden , is kunnen verloren worden , om in handen van eenige weinige over te gaan ; en wanneer men d'Ovcrysfelfche GelchieÖènisfen en Gedenkfchriften , vooral die van Zalland en Twenthe nauwkeurig nagaat , fchynt het zeer bezwaarlyk te zyn , te kunnen aantonen, dat 'er iets gebeurd is, waar door dezelver Stedelingen dat recht van jagen zouden wettig verloren hebben. In te. gendeel , des kundigen houden het daar voor , dat nimmer zal kunnen bewezen

wor-

Sluiten