Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Ht )

Wordt, in welken hy door zynen vernuftigen of werkzarnen arbeid een ftuivertje kon verdienen. Ten tweede, omdat by verlof krygende met een Zogenaamde korte pas, telkens wederom moet opkomen en in 't guarnifoen verfchynen. Hier door, wanneer hy hier of daar by een baas of landman werk heeft, wordt het voordeel dat hy 'er mede doet, merendeels geabforbeerd aan de reiskosten ; en bovendien , hy kan zo ligt geen werk vinden , omdat de geen die het hem anders zoude geven , niet weet, hoe lang hy gebruik van zynen arbeid kan maken. Eindelyk , door de gedurige veranderingen van guarnizoenen , waar door een Kaerel belet wordt , zich op iets toe te leggen , eenig amhagt te leeren , of't zelve kennende een baas en werk te vinden. Dat men in deze drie euvels voorzie en voornamentlyk in *t laatfte.' Dan zal een Soldaat zonder zyne militaire hoedanigheid en ftaat. te verliezen, teffens een foort van burger worden dier Stad, in welke hy weet, beftendig zyn guarnizoen te zullen hebben. Dan altyd boven zyne befolding door zynen arbeid, op welken hy zich dan öok zal toeleggen , een daggeld kunnende verdienen, zal hy trouwende , zyn huisgezin kunnen onderhouden, en zyn vrouw zelfs zal aan haar zyde ook de kost zoeken te winnen En dan ook de gedurige changeering van guarnizoenen ophoudende , verValt ook van zelfs de zwarigheid der nafleep

van

Sluiten