Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 237 )

BINNEN LANDSCHE

W anneer eene bende Krygsvolk oneer behoorlyke tucht levende , en onder frivoolfte voorwendzeien telkens geen indragt doende op de rechten van regeerderen en Ingezetenen , in enige ftad in bezetting gelegd wordt , geloven wy in 't algemeen', dat zulks voor zodanige ftad voordelig is ; vermits de Officier en Soldaat zyn leening , zo niet geheel , ten minften grotendeels binnen dezelve verteert; daar door ene zekere hoeveelheid gelds in den daaglykfchen omloop komt , en veelen daar mede in hunne eerlyke neering en hanteering voordeel doen.

Wanneer dierhalven de op - en ingezetenen van eene ftad , eene klaerblykelyke afkeer betonen van zodanige bezetting , welke men binnen hunne muren voornemens was te leggen , kan zulks niet wel uit andere oorzaken voortkomen , dan uit een der drie volgende, i) Of dat de krygsbenden zodanig oningetogen zyn , zodanige grilligheden en willekeurigheden zich aanmatigen ,

dat

Z A A K E N.

Sluiten