Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(315)

Drosten , zouden niet weinig van hun gezag en emolumenten verliezen.

Het Schynt die Lieden bedugt zyn , dat het misnoegen zo [wel der ftedelingen als Landlieden , ten hcogften trap gerezen zynde, tot daadlykhcdcn zcu kunnen overgaan , en dat zy daarom ons een veel fterker guarnifoen als naar gewoonte hebben bezorgd. Doch neen myn Heer , wy-zullen onze rechten wel weeten te handhaaven , zonder tot zodanigen flap over te gaan , die ons zoude onteeren. Daar zyn andere middelen genoeg die werkftellig kunnen gemaakt worden , en geen Zutphens Burger is 'erenige weinige uitgezonderd , die niet te zeer verlicht is , om zich'met een oproerig graauw van 1748 of van een St. Nicolaas en agtfte Maart pretje gelyk te ftellen. Veelligt zou dit evenwel naden zin van foramigen zyn , ten einde dan gelegenheid te hebben , ons voor oproermakers uit te kryten en als zodanige te doen behandelen ; doch zy zullen daar in hun zin niet krygen , en de leus is reeds ontdekt, Zutphens Burgery is te veel onderregt , om tot zulke bedryven ever te hellen ; welke herhaalde tergende middelen , daar toe ook te werk mogen gefteld worden. ïn tegendeel zy zal zig bepaalen op ene manmoedige wyze , het begonnen werk , door duchtige en bondige remonftrantien voort te zetten , Y 4 en

Sluiten