Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehuwde Vrouwsperfonen, die huishoudende zyn, jaarlyks zullen betalen een Ducaton , mids zynde beneden de zestig jaren : van welke contributie niemand zal uitgezonderd zyn , dan de Heeren van de, Regeringe en die den Predikdienst waarnemen.

Ten tweede.

Dat indien des noods zynde 5 en van Haar Ed. Achtb. zal geordonneerd worden , een Borger wacht te moeten houden , niemand van de borgeren (geen contri. buant zynde) zullen geëxcufeerd zyn , en dat zelfs de Borger Officier wiens wacht het zal wezen, zyn plicht zal zyn dezelve waar te nemen.

[Ten derde.

Dat na het aflopen van de exercitie en de generale wapenfchouwing , die jaarlyks eens zal gefchieden , twee derden van het geldt der contribuanten penningen zal gebruikt worden , tot verteerring en vrolykheid van de geëxerceerd hebbende perfonen, en de andere derde part tot aankopinge van wapenen, ten nutte en gebruik van zodanige Borgeren , welken zich mogten buiten ftaat

be-

Sluiten