Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Stg )

door drie Heeren uit de Regeringe , geasfi. fteerd door den Stads Secretaris én Böode, ontftonden enige akercatien tusfchen dees laasten en een der Heeren Regeerderen , met dien gevolge , dat die Regent zyne koelzinnigheid verliezende , zich fytelyk en onbelcheide tegen dtnzclve boode zoude gedragen hebben, 'twelk aanleidinge gegeven'zou hebben , dat een der aanvvezènde, (alzo zulks niet Wyd van de Stadt voorviel) uit het rytuig gefprongen zynde , daadlyk ter Stadspoorte ingekomen , een foort van alarm maakte; 't welk oorzaak was, dat de brave Schuttery , beducht dat hier uit wederom 't een of ander kwaads mogte ontftaan , daadlyk wederom in de wapenen kwam , de Heeren van de Schouw begelydde, en onder Commando van hunnen Heer Majoor het Stadshuis bezet hebben i alwaar het Rytuig lïilgehouden en de Heeren afgetreden zynde , de cognitie der zaak, aan hen wien zulks behoord , is overgelaten,

Dan evenwel was men bedugt dat zommigen min bedaarden zich te verregaande mogten uitlaten in dadelykheden , welke al wederom hgtelyk tot verdere onaangenaamheden konden aanleidinge geven: waarom dan ook die zelfde brave Schuttery , den Regent die zich wat te driftig gedragen had, en tegen wien zommigen uit gebetenheid veelligt iets kwaads in den zin mogten hebben , naar

des-

Sluiten