Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73 volharden,tot dat deze luisterlyke ondefnej ming voltooid; en geheel ter uitvoer ge* „ bragt is."

„ Ten dertiende ; is het oogmerk dezer ,, refolutie , ene grote byeenkomst of Na-

tionaal Congres te formeren , beftaande uit 5, vyf reprefentanten van ieder Graafichap , „ voorzien van volmachten , om ene refor,, me in het Parlement te maken; (het welk

ook daadlyk ftand greep, door de benoe,, ming der respective leden ) "

,, Eindelyk en ten zestiende , is met een-»' ,, parigheid van ftemmen befloten , dat wy ,, wel degelyk en befiisfend In het denkbeeld ,, zyn , dat de reprefentanten van het Volk, ,, voortaan hunne toeftemming niet meer „ mogen geven , tot enige Bil voor Subfi,, dien , dan voor den tyd van een jaar; en ,, provifioneel, enig voor den tyd van een ,, half jaar , tot tyd en wyle men volledige ,, voldoenige , op de vorengcmelde bezwa» „ ren bekomen heeft."

Uit deze zo merkwaardige als manmoedige en cordate Vaderlandsgezinde refolutien , kan men niet onduidelyk befluiten , dat de Ieren niet langer gezind zyn , van ene Ariftocratifche Monarchie afhanklyk te zyn. Het Britfche Ministerie fchynt ook niet weinig met de zaak verlegen , en mag men de

ge-?

Sluiten