Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ÖOI )

gaat, enig in de Indien zelfs te zoeken zyn; dat alle malverfatien voor zo verre die plaats mogen hebben , enkel by derzelver hoge en iagere bedienden aldaar renderen , en dat het dierhalve aldaar de plaats alleen is > waar de oeconomie kan en moet betracht worden. Wanneer wy dan zeggen, dat het voorftel van Heeren Gecommitteerden aan Heeren Bewindhebberen mooglyk niet zeer aangenaam is , en dat zy vermoedelyk zich door alle middelen tegen de uitvoeringe daar van zullen trachten te verzetten . willen wy daar mede niet anders te kennen geven ; dan dat , even gelyk ieder particulier niet gaarne heeft , dat een ander de neus in zyne boeken of huishoudelyke zfiken heeft, zo ook het aan Heeren Bewindhebberen , ■ een agtbaar en aanzienlyk iighaam uitmakende , niet zeer aangenaam kan zyn , dat een hoger gezag zich in hunne bemoeijingen fteekt; als waar door mooglyk hun eigen gezag en beftiering in meerdere of mindere graad zoude kunnen beperkt, althans gedirigeerd worden. Het is daarom ie voorzien, dat dit ftiiK nog lange het voorwerp van deliberatien en memorien zyn zal, alvorens het zyn beflag kryge; zo het dat ooit krygen zal. Honderde zwarigheden en uitzonderingen kunnen 'er overgebragt worden, die weliigt de zaak zo moeiiyk zullen doen Voorkomen , dat zy op het fieeptouw ge.

Tt4 bragt,

Sluiten