Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'%$6 REIS DOOR DE

w uit onze wouden afgekapt, zonder dat ée'n „ e'énig mensch van Foulepointe hen gevraagd „ heeft: waarom doet gij dat? — De volken van „ het Zuiden en die van het Noorden, en nog „ kortlings geleden die van Sainte Marie, heb„ ben de Franfchen omgebragt, en hun het oorB log aangedaan; maar die van Foulepointe heb„ ben nimmer ée'n ée'nigen eenig leed aangedaan: „ Zij hebben hun in iaet tegendeel alle foorten „ van bijlland gegeeven ; zij hebben hun ten al„ len tijden genegenheid en vriendfchap bewen zen.

„ Zouden de Hoofden van Foulepointe dan „ minder vermoogend zijn dan hunne nabuuè rep?

„ Neen, La Bigorne; het tegendeel is waar:, „ Zouden zij het oorlog met de blanken vreezen? „ Neen. Wie zou het oorlog tegen den beroem„ den Zoon van Tamfimalo tegen Jan Harre ons „ Opperhoofd, en onzen vader, durven voe» ren?

„ Welke zijn de blanken, die vermetenheid ge„ noeg zouden bezitten om die geduchte en onw overwinlijke Hoofden welke hier vergaderd zijn, „ als Marauat, Ramifi en Ramatao aan te durven „ randen?

„ Zouden wij tot den Iaasten druppel van ons „ bloed niet vergieten om hun te onderfteunen?

„ Het is dus alleen aan onze vriendfchap, aan » ons goed hart, dat de Franfchen de uitmuntende

Sluiten