Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIS DOOR D È

„ Deeze ftad beftond, toen wij dezelve gezieö », hebben, uit een magazijn van50 tegen 30 voet, 5, en twee andere kleendere huizen, het eene voor

een zieken-huiS', en het ander voor eene barak.

De Heer de Belcombe vroeg in mijn bijzijn „ aan Benyouski, of hij niets anders aan hem te vr vertoonen had? Benyouski antwoordde, zonder

eenigzins onthust te zijn 5 mijne fterkten be„ fchermen de vaart der ontzaglijke rivier van „ Linguebate; de vrije loop dier rivier maakt „ mij volftrekten meester van de omleggende 5, landen. Heb ik hier door aan Frankrijk geen „ grooten drenst bewezen? Kon men, met de „ middelen en de magt, die onder mijn opzicht „ ftonden, iets meer verwagten? Zou iemand „ anders in mijne plaats iets meer gedaan heb„ ben? Zou hij zoo veel gedaan hebben? De ,, Heer de Belcombe glimlachte, en zeide tot hem; „ mijn Heer de Gouverneur, gij hebt aan den „ Minister der Zeemagt gemeld, dat gij op dee,, ze plaats, welke gij het Gezonde Dal hebt. ,v genoemd, de grondllagen eener groote ftad „ gelegen had. Waar is toch deeze ftad? wat „ is 'er van haar geworden? is zij verdvveenen, „ want ik zie hier niets dan eenige ellendige „ hutten?

„ Het antwoord, 't welk Benyouski op deeze „ moeilijke vraagen gaf, was, dat de middelen „ hem ontbroken hadden. Mijne vesting, voeg„ de hij 'er bij, heeft mij meer gekost dan ik

■>■> ge-

Sluiten