Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(94)

medebroederen te vreezen heeft. De fchatten van den ftaat , welke ter zyner befebikkinge zyn, dienen hem om zich afhangelingen te maken; terwyl eene beftendige legermacht, waar van hy het hoofd is, in zyne handen een werktuig van overweldiging kan worden. De gefchiedenisfen bevestigen immers , dat geen Volk onder eene alleenheerfching gebragt is, of het heeft zyne Vryheid verloren. Noch erger is het, wanneer de verwyfdheid Burgers en derzelver onverfchilligheid hen bewogen hebben , om 't bewind erflyk te maken; ten einde de onrust der verkiezing, en de moeite om de waare verdienften van de kuiperyen te onderfcheiden , te vermyden.

Dan ftellen zy 't Gerreenebest bloot, om geen regel van gedrag te hebben, wanneer het bewind uit de handen van een mensch van bekwaamheid , in die van een flegthoofd valt , of 't flachtoffer te worden der onafgebroke heerschzugt van een geflagt , dat mooglyk deeze erflyke opvolging zal bezigen, om zich onaf hanklyfc te maken.

Een wys volk wagte zich, om de uitvoerende macht, anders dan aan een tairyk lichaam te geven , ten einde de famenzweeringen tegen de Hooge Overheid ten uiterfte moeilyk te maken! IfJet verdeele dezelve tusfchen verfcheide leden, welke zich

on-

Sluiten