Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *o5 )

geheel Apen deden worden. Men vind zo veel yerfchil rmfchen de verhalen van Herodotus en Xenopkon, dat men niet weet waar aan zich te moeten houden. Vergenoegen wy ons dan met te geloven , dat 'er een veroveraar Crus genaamt. geweest is, en dat dees het Ryk der Perfen ftichte.

Gaan wy nu over tot de overwegingen , die na:uurlyk uit deeze verhalen en gebeurtcnitfen kunnen afgeleid worden, en merken wy in d'eerfte plaatze aan , dat de gefchiedenisfen ons niets meidende van de regee» rings form dier Volken , wy 'er ook niet veel van kunnen bepalen of opmaken , als enig uit hurme verrichtingen , uit hunne daden ; en deze daden doen ons zien, dat all< d c Vo.ken onder eene volftrekt militaire regeering en het despotismus ftonden: en men weet dat de Despoot, dje over zyn volk geen meefter kan zyn dan door middel van een Leger , zich van dat Leger ook riet kan verzekerd houden , dan door middel van den oorlog. Met recht kan men voorts de oorzaken van d'opgemeide oorlogen zoeken , in de gebreken der regeeringsform en de onkunde in de ware gronden van ftaat en zeaekunde. Doch ik dien hier in het voorbygaan den leezer indagtig te doen zvn aan de grote overftroming van Schythen , van de oevers der Bosphorus naar het binnendfte van ons waareiddeel afgezakt.

(P 4J Toen

Sluiten