Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen zag men voor het eerst de bewoonders van het Noorden , zich in vruchtbaarder oorden verfpreiden en zegepralen over de oorlogzugtigfte Volken. Iets zcldfaam was , dat zy met de Meden een zelfde Tractaat aangingen als zy naderhand met de Roomfche Keizers maakten , namentlyk ; zy bedongen de vrede eigendom der Landeryen met de oude bezitters derzelve : ene vremde manier om over anderen, onder den naam en op de wyze van gasten te regeeren. Deze foort van oorlog nam zyn oorfpronk uit de begeerte om zich te verbeteren, en eene wreede Juchtftreek te verlaten , ten einde eene zagtere te zoeken.

Doch waar toe deeze eerfte tydftippen der gefchiedenisfen aangeroerd , indien men uit zo veele gebeurtenisfeu welke zy aanbied , niet enige algemene wezentlykheden weet te halen , die vry zekerder zyn dan veele andere zaken, welke ons verhaald zyn geworden door de oude gefchiedfehryveren ? In der daad immers is het geenfmts zeker en onbetvviftbaar , dat Cyrus aan 't hoofd van honderdduizend Perfianen , even zo veel Asfyriers , Egptenaren verflagen heeft; of wel dat Ninus een Stad gebouwd heeft, die negen en een half uur in den omtrek zyner muren Was ; maar 't is zeker aan d'ene kant, dat eene wel gedisciplineerde armée , aangevoerd door een oorlogzuchtig Koning,

ge.

Sluiten